Miljö

Miljöarbetet i hamnen.


Septitankstömning.

Andelen båtar med septitank i hamnen är litet och därför har avtal slutits med Engewikens Båthamn om att få använda deras septitankstömning. På detta viss behöver vi inte i nuläget anskaffa en egen.


Spolplatta

Ny spolplatta har byggts och tagits i bruk i hamnen. 


Miljödeklaration

Styrelsen har sänt in en miljödeklaration till kommunen och transportstyrelsen med svar på ett antal frågor hur miljöarbetet i hamnen fortskrider.


Skydd mot oljeutsläpp.

Som tidigare meddelas har Hamnen anskaffat oljesaneringsmaterial. Materialet förvaras i Sjöboden och Brygghuset. Vid oljeutsläpp kontaktas miljöansvarig Magnus Sandberg 0702 928963. Se separat notis.


Miljövänliga akterstolpar.

Hamnen har anskaffat ett antal miljövänliga akterstolpar som kommer att användas när gamla behöver bytas ut.


Övrigt avfall

Varje medlem/båtplatsägare ansvarar själv för hantering av:

 

Hushållsavfall, Grovavfall (metallskrot, träavfall, brännbart, komposterbart) och Producentavfall (tidningar, returpapper, förpackningar av papper, metall, glas och plats) där kör man det till egen soptunna eller avfallsstation t.ex Heås eller liknande.

Vid större arbeten i hamnen såsom där det kan bli träavfall, metall, plast mm. ansvarar föreningen för bortförsel!

 

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall skall tas omhand av medlem, alternativt lämnas till ansvarig på någon av arbetsdagarna för vidare transport till kommunens miljöstation


Bottenfärg

Vi kräver av våra merdlemmar att använda miljövänlig och godkänd bottenfärg på samtliga båtar som förtöjes i Kyrkesunds Båthamn.