Miljö

Miljöarbetet i hamnen.


Septitankstömning.

Andelen båtar med septitank i hamnen är litet och därför har avtal slutits med Engewikens Båthamn om att få använda deras septitankstömning. På detta viss behöver vi inte i nuläget anskaffa en egen.


Spolplatta

Kommunen har ålagt oss att lösa frågan om spolplatta i hamnen och vi har diskussioner med Kyrkesunds Marina om att hyra in oss på den spolplatta de kommer att bygga inom kort. 


Miljödeklaration

Styrelsen har sänt in en miljödeklaration till kommunen och transportstyrelsen med svar på ett antal frågor hur miljöarbetet i hamnen fortskrider.


Skydd mot oljeutsläpp.

Som tidigare meddelas har Hamnen anskaffat oljesaneringsmaterial. Materialet förvaras i Sjöboden och Brygghuset. Vid oljeutsläpp kontaktas OlleSamuelsson 0707 664401. Se separat notis.


Miljövänliga akterstolpar.

Hamnen har anskaffat ett antal miljövänliga akterstolpar som kommer att användas när gamla behöver bytas ut.


Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall skall tas omhand av medlem, alternativt lämnas till ansvarig på någon av arbetsdagarna för vidare transport till kommunens miljöstation


Bottenfärg

Vi kräver av våra merdlemmar att använda miljövänlig och godkänd bottenfärg på samtliga båtar som förtöjes vi Kyrkesunds Båthamn.